Adatvédelmi tájékoztató

A NYÁKÁRUHÁZ Gyártó és Kereskedelmi Kft. elkötelezett mindazok személyes adatainak és magánéletének védelme iránt, akik felkeresik a http://nyakaruhaz.hu weboldalt. Az adatvédelmi tájékoztató leírja, hogy a tulajdonos milyen adatokat, milyen módon gyűjthet és használhat fel Önt illetően, illetve hogyan használhatják fel azokat. Az adatokat a tulajdonos bizalmasan kezeli, azokat illetéktelen személy(ek) részére nem adja ki és kizárólag ezen oldalon tájékoztatott formában kerülnek felhasználásra.

A szerződésekben egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, melyről az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik.

A jelen tájékoztató fontos információkat nyújt Önnek személyes adatai védelméről és az ezekre vonatkozó jogairól. A tájékoztatóban nem említett adatvédelmi kérdésekben az általános adatvédelmi rendelkezések alkalmazandók. A honlap felhasználója a jelen tájékoztatót és a honlap használatának általános szabályairól szóló Jogi feltételeket megismertnek és elfogadottnak ismeri el. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, úgy joga van a honlap használatával felhagyni és semmilyen személyes adatot meg nem adni, a böngészés folyamatát felfüggeszteni.

Jelen szabályok, elvek kialakításakor a Társaság különös tekintettel vette figyelembe a 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról („Infotv.”), 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név és lakcím adatok kezeléséről, az 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről továbbá a 2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól rendelkezéseit. A jelen tájékoztató és nyilatkozat célja, hogy az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások minden igénybe vevője számára biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során.

1. Ki gyűjti a személyes adatokat, ki az adatkezelő személye?
Az Ön adatait a NYÁKÁRUHÁZ Gyártó és Kereskedelmi Kft., továbbiakban mint NYÁKÁRUHÁZ Kft. gyűjti és kezeli. (elérhetőségek, további adatok: http://nyakaruhaz.hu/kapcsolat)

2. Milyen adatokat gyűjt és kezel Önnel kapcsolatban a NYÁKÁRUHÁZ Kft.?
Választása szerint Ön személyes adatainak megadása nélkül is hozzáférhet weboldalainkhoz és böngészhet azokon, azonban a böngészéshez el kell fogadnia a süti – cookie szabályzatot, míg egyéb tevékenységhez (pl. vásárlás, árajánlat kérés, kapcsolatfelvétel, hírlevél feliratkozás, stb.) az adatvédelmi tájékoztatót és nyilatkozatot.

A “személyes adat” kifejezés az összes olyan információt jelenti, amely közvetlenül vagy közvetetten, egy azonosító szám alapján vagy a hozzátartozó egy vagy több adat alapján beazonosított vagy beazonosítható természetes vagy jogi személyre vonatkozik. Amennyiben az oldal Tulajdonosa gyűjti az Ön személyes adatait, ez az adatgyűjtés bizalmas adatkezeléssel és átlátható módon történik.

Az Önt érintő személyes adatok mindazok az információk, amelyek lehetővé teszik az Ön személyének beazonosítását, úgymint állampolgárság, vezetéknév és utónév, postacím, e-mail cím, telefonszám, továbbá minden más személyes adat, mely a jelen tájékoztató 3. pontjában meghatározott célok eléréséhez szükséges. Az Ön személyes adatait a oldalon való böngészéskor önkéntesen megadott módon gyűjti a tulajdonos, minden esetben megjelölve a cél eléréséhez kötelezően megadandó adatokat. Ha Ön nem kívánja ezeket az adatokat megadni, úgy ténylegesen nem férhet hozzá honlap bizonyos szolgáltatásaihoz és funkcióihoz. A nem kötelezően megadandó további adatok gyűjtésének célja a felhasználók igényeinek jobb megismerése, a szolgáltatások és a honlap fejlesztési terveinek jövőbeli pontosítási céljainak meghatározása, így ezen adatok megadása szabad elhatározás alapján történik, a megadásukat Ön megtagadhatja, de ez esetben az oldalt nem böngészheti.

A NYÁKÁRUHÁZ Kft. minden szükséges intézkedést megtesz minden időben azért, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak, és ha szükséges, naprakészek legyenek.

A NYÁKÁRUHÁZ Kft. többek között az alábbi személyes adatokat gyűjtheti Önről, amennyiben elfogadja az Adatvédelmi nyilatkozatot:

– vezetéknév, keresztnév, cég esetén cégnév, illetve kapcsolattartó neve
– telefonszám
– szállítási cím, számlázási cím, cég esetén adószám
– elektronikus levélcím
– rendszer információk (ip cím, képernyő felbontás, rendszer verzió, jelen honlapon megtekintett oldalak statisztikája, viselkedési mintázat, böngészési szokások)

3. Milyen célból gyűjtjük a személyes adatokat és mennyi ideig kezeljük azokat?
A tulajdonos kötelezi magát, hogy a meghatározott, kifejezett és jogszerű céloktól eltérő célokra nem használja a személyes adatokat és csak a céloknak megfelelően kezeli azokat, továbbá, hogy csak a megfelelő, lényeges és a gyűjtés céljának szempontjait túl nem lépő személyes adatokat kezeli.

Az Ön adatai gyűjtésének és felhasználásának célja az Ön hozzáférésének biztosítása bizonyos funkciókhoz és szolgáltatásokhoz, melyeket a honlapon kínál a tulajdonos, annak biztosításával, hogy az Önre vonatkozó adatok naprakészek, helyesek és lényegesek maradjanak. Célja az alábbi fő irányokban történő adathasználat:

a) Feliratkozhat a honlap hírlevél rendszerére és kezelheti feliratkozásait.

– Önnek bármikor lehetősége van szabadon és díjmentesen megtiltani a kereskedelmi ajánlatot vagy értesítési témájú tartalmazó megkereséseket, melyet bármelyik hírlevélben szereplő leiratkozás linkre kattintva tehet meg

– Lehetősége van továbbá a hírlevél rendszer eltérő tematikájú csatornáinak feliratkozásainak kezelésére, saját akaratból történő módosítására

b) Vélemény nyilvánítás és hozzászólás lehetőségének biztosítása az oldal tartalmára vonatkozóan.

c) Árajánlat kérés, vásárlás, kapcsolatfelvétel.

4. Az adatkezelés ideje
Az adatokat az érintett kérésére történő törlésig vagy az eseti cél eléréséig – mindkét esetben az ok bekövetkeztéről való tudomásszerzést követő, a törvényben előírt leghosszabb, jelenleg 60 napos időtartamig – tároljuk és használjuk fel. Kivétel ez alól az oldalon történő regisztrációkor megadott adatok, melyeket határozatlan ideig tárolunk.

Valamennyi elérhetőségünkön jelezve kérésére lehetőséget biztosítunk a regisztráció törlésére.

Amennyiben írott formában Ön nem kéri az adatainak törlését, abban az esetben az adatkezelés ideje határozatlan idejű. Az adatkezelés határidejét eltérő esetben a szerződésben rögzített időpont határozza meg.

5. Kik ismerhetik meg a személyes adatokat (adattovábbítás)?
A Tulajdonos jogosult megosztani az Ön személyes adatait az esetleges jövőbeli külsős, marketing vagy egyéb tevékenységet folytató partnerével, aki kizárólag a két fél közötti megállapodásban meghatározott módon (avagy előre, írásban rögzített feltételek mellett) használhatja fel az Ön adatait.

Alvállalkozók közreműködését vehetjük igénybe (minden közreműködő köteles a személyes adatokat az utasításaink szerint kezelni) a személyes adatok teljességének vagy egy részük kezelése céljából, a szerződéses szolgáltatásuk teljesítéséhez szükséges mértékben (például : honlap tárhely, honlap felhasználásához kapcsolódó szolgáltatások nyújtása vagy kereskedelmi ajánlatok küldése). Ezekről a 7. pontban tájékozódhat részletesebben.

6. Az adatok biztonsága
A Tulajdonos mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelmére. Egyes adatokat titkosítottan tárol, míg más adatokat csak azonosítást követően ér el Ő maga is. Az adatokat több, egymástól függetlenül eszközön tárolja a Tulajdonos és több különálló cég, szervezet szolgáltatásait igénybe veszi erre.

A személyes adatokhoz hozzáférés szigorúan az adott feladatot esetlegesen érintő személy, valamint megbízottakra és a feladatukhoz szükséges mértékre korlátozódik, akiket titoktartási és bizalmas adatkezelési kötelezettség terhel. Erről a feladatvégzésről és a külsős személyeknek való adatkezelésről mindig az aktuális szerződés rögzíti.

7. Adatfeldolgozó, adatkezelő és adatkezelést érintő személyek, cégek
Az adatok kezelését a tulajdonos, a NYÁKÁRUHÁZ Kft. végzi. A szerződéses ügyfelek adatainak kezelését és tárolását más cégek is végzik a tulajdonoson kívül, például könyvelési és egyes pénzügyi feladatokhoz.

A Tulajdonos a tevékenysége során az alábbi cégek érintettek az adatkezelésben:

– Haypál Viktória E.V. (+36-30-869-5589, viktoria.haypal@konyvelesneked.hu)

– Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, valamint online dokumentum kezelés: Google adatvédelme és adatvédelmi elvei) és az ebbe tartozó külön szolgáltatások:
Gmail for business
Google Drive
Google Analytics
Google Adwords

Egyes speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó személy(eke)t vagy cég(ek)et.

8. Adattulajdonosi jogok és jogérvényesítés
Amennyiben Ön nem kívánja, hogy személyes adatai kereskedelmi ajánlatok közlésére kerüljenek felhasználásra, úgy Önnek joga van ezt megtiltani, anélkül, hogy döntése indokait megjelölné. A törlését írásban kell közölnie a Tulajdonos felé, akár írott formában, mely történhet elektronikus vagy papír alapú levél formájában is, az elérhetőségeinkben megjelölt címre.

Tájékoztatás a jogorvoslati lehetőségekről:

– Fordulhat a lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez mint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz (Info tv. 21.§), valamint tájékozódhat a hatósági vizsgálati eljárás (Info tv. 52.§) kezdeményezésének lehetőségéről. Ez utóbbi esetben a hatóság neve és elérhetőségei: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal (NAIH), cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C., telefon: +36-1-391-1400, telefax: +36-1-391-1410, e-mail: ügyfelszolgalat@naih.hu.

9. Kiskorúak és korlátozottan cselekvőképes személyes adatainak védelme
A NYÁKÁRUHÁZ Kft. internetes weboldalának tartalma általánosságban nem 13 év alatti kiskorúaknak szólnak. Ezért nem gyűjtünk és nem kezelünk 13 év alatti gyermekekről személyes adatokat igazolható és annak ismeretében tett szülői vagy gondviselői (továbbiakban együttesen : szülői) hozzájárulás nélkül, hogy a gyermek szülei kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását és törlését. Amennyiben az adatfeldolgozás vagy adatkezelés során válik nyilvánvalóvá a Tulajdonos számára az életkor, úgy az adatok felhasználhatók a szülői hozzájárulás beszerzése céljából.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges, kivéve azon szolgáltatás részeket, ahol a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

10. Cookies (sütik) kezelésről
Az oldalon a Süti – Cookie kezelés oldalon tájékozódhat.

11. Más weboldalakra irányító linkek
A NYÁKÁRUHÁZ Kft. külső, harmadik személyek honlapjai felé navigálhatnak link használatával. A NYÁKÁRUHÁZ Kft. semmilyen ellenőrzéssel nem rendelkezik ezen honlapok felett és nem tehető felelőssé sem azok tartalmáért, sem azok személyes adatkezeléséért. Személyes adatai biztonsága érdekében javasoljuk, hogy olvassa el a jelen honlapon keresztül elért honlapok személyes adatok bizalmas kezeléséről és védelméről szóló tájékoztatóját és nyilatkozatát.

12. Lényegesebb jogszabályok
Minden művelet az Ön személyes adataival a hatályos jogszabályok tiszteletben tartásával történik. Ezek jelenleg a következők:

– Az Információkról szóló, módosított 1978. január 6-i, 78_17. számú törvény
– A magyarországi adatkezelést illetően az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
– Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseit szabályozó 2001. évi CVIII. törvény.

A Tulajdonos adatvédelmi nyilvántartási számai az 1. pontban olvashatóak.

13. Adattovábbításról
A megadott személyes és nem személyes adatok több csatornán haladva kerülhetnek továbbításra, eltérő technológiai szabványok szerint. Ez pl. a Google drive, email, számlázó program szerver beállításaival, illetően adathordozón keresztül történhet.

14. További kiegészítések
A honlapon egyes elemekhez (pl. bejegyzésekhez történő hozzászólás) lehetséges a külső adatkezelőnél tárolt adatokkal történő hozzászólás, regisztráció vagy egyéb funkció a folyamat eléréséhez, használatához. Ilyen jellegű külső adatkezelő lehet a Facebook, Google, Twitter vagy egyéb, adott funkciónál megjelenített cég – szolgáltatás.

15. A tájékoztató, nyilatkozat módosítása
A Tulajdonos jogosult az Adatkezelési tájékoztatót és nyilatkozatot egyoldalúan módosítani. Amennyiben a Tulajdonos saját maga, vagy jogszabály igénye alapján a jelen oldalt módosítja, azt a honlapján közzéteszi, úgy a módosítás a közzétételtől hatályos és automatikusan életbe lép.